Samverkan skola

Vi samverkar med kommuner kring skolelever.

Individuella lösningar

Stallyckan kan agera en hållplats för elever som av olika anledningar har lång skolfrånvaro och därför behöver en individuellt anpassad lösning.

Vår mångåriga erfarenhet gör att vi kan möta och fånga upp individen där hen befinner sig just nu, ge trygghet, socialt sammanhang och en möjlighet att få skapa en trygg relation som bygger en plattform för lusten att lära

Flicka-häst
linn_stallyckan

Lugn & lantlig miljö

Tillsammans med skolans pedagoger och stödteam, i en lugn lantlig miljö, bland djur och i natur, skapar vi förutsättningar för eleven att känna glädje, stärka självförtroendet och självkänslan.  

Lustfyllda aktiviteter

Efter att ha lärt känna eleven och genom lek och lustfyllda aktiviteter skapat en relation som grund att stå på, kan vi sedan baka in skolans läroplan i gårdens sysslor för att på ett konkret sätt visa hur man kan omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken.  

Eleven tränar, tillsammans med djuren, sin koncentration, kommunikation, tålamod, beslutsförmåga och lär sig ta instruktioner och utföra dessa i flera steg. Det ger också naturligt fysisk aktivitet, träning av balans samt grov- och finmotorik. 

På uppdrag av skolan kan vi också genomföra olika sorters kartläggningar för att utvärdera vart eleven befinner sig både kunskapsmässigt och vad gäller övriga förmågor.